3 februari 2019

Efter att ha bedömt miljödata från åren 2011–2016 kan nu Havs- och vattenmyndigheten konstatera att våra havsmiljöer generellt sett inte mår så bra, men också att det finns vissa ljusglimtar.

Havs- och vattenmyndighetens bedömning bygger bland annat på data om övergödning, hur klart vattnet är, halten miljögifter i fisk eller musslor och antalet övervintrande sjöfåglar. Rapporten innehåller också en ekonomisk och social analys kring hur havet används och vilken nytta vi har av en god havsmiljö.

Bedömningen av havsmiljön är en uppdatering av den som gjordes 2012 och ingår i arbetet med att genomföra havsmiljödirektivet i Sverige. Havsmiljödirektivet är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och syftet är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav till 2020.

Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen, framför allt i Östersjön. Detta trots att näringstillförseln från Sverige till haven minskar. Den minskade näringstillförseln går inte att mäta i havsmiljön än, eftersom tillförseln varit stor under lång tid och näringsämnen lagrats i havsbottnarna. Dessa gamla lager fortsätter att påverka havsmiljön negativt, framför allt i Östersjön.

Halterna av flera farliga ämnen minskar i havsmiljön, men vi har fortfarande problem med för höga halter av flera långlivade ämnen som dioxiner, tributyltenn (TBT), kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel. Dessa påverkar bland annat snäckor, vitmärla och havsörn negativt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att våra havsmiljöer generellt sett inte mår så bra. Fisket av flera arter av fiskar och skaldjur är för stort för att vara på en långsiktigt hållbar nivå. Dessutom påverkas ekosystemet indirekt, bland annat genom att fiskarternas roll i ekosystemet påverkas. För några bestånd i Östersjön, framför allt torsk, är situationen fortfarande kritisk. Men det finns vissa ljusglimtar, till exempel så mår bestånden av strömming i Östersjön och knubbsäl, sill, rödspätta, kummel och gråsej i Västerhavet bra och halterna av farliga ämnen i havsmiljön har minskat. Även för havskräfta i Västerhavet är trenden positiv.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att det idag finns ett stort engagemang och intresse för vår havsmiljö hos olika samhällsaktörer och företag. Fler och fler inser betydelsen av att ta sitt ansvar för att vända utvecklingen.

Kategorier: Nature & High Vis